Georgios-Nikolaos Skourtis

CoE Chairperson

Grigorios Aspridis

CoE Secretary General

Council of Europe

The Council of Europe is the continent’s leading human rights organization. It has 47 member states, including all 28 countries that compose the European Union. Membership is open to all European states that seek harmony, cooperation, and good governance, accepting the principle of the rule of law, and have the ability, as well as the will, to guarantee democracy, and the fundamental human rights and freedoms. Its greatest achievement is the European Convention on Human Rights, which all member states have signed and ratified.

The Czech Republic will hold the Chairmanship of the Council of Europe from May to November, 2017.

 

The topic to be discussed is:

Topic area A: Biomedicine & human rights: ethical challenges in the quest for scientific research promotion.

Member States

Country Name
Albania Lougkou, Maria
Andorra Agarici, Sylvia
Austria Rokkou, Athina
Azerbaijan Panagiotidi, Victoria
Belgium Kotzias, Nikolaos Pavlos
Bosnia And Herz. Spyrou, Stamatina
Bulgaria Tsepeneka, Antonia
Croatia  Simou, Chrysoula
Cyprus Mohamed Shibly, Maahir Ur Rahman
Denmark Pomorin, Gina
Estonia Vakirtzi, Angeliki
Finland Chatzistergioy, Antonia
France Strigga, Paraskevi
fYRoM Simou, Anastasia
Germany Fessatidou, Erato
Greece Korkmaz, Eylem
Hungary Vouziou, Danai
Iceland Mageiropoulou, Eirini
Irland Latussek, Melina
Italy Archagellakis, Giorgos
Latvia Kantari, Stamatia
Lithuania Pechlivanidi, Anna
Luxembourg Glynou, Niki
Montenegro Katika, Magdalini
Netherlands Katsimpri, Aikaterini
Norway Sotiropoulou, Maria
Poland Karastergiou, Kyriaki
Portugal Stavrou, Xenofon-Kosmas
Romania Vasilaki, Eirini
Russia Apostolidou, Αthina 
Serbia  Galanou, Panagiota
Slovakia Kostoglou, Dimitra
Slovenia Zacharaki, Anastasia
Spain  Gerochristou, Ourania
Sweden Peng, Penelope
Switzerland Roufou, Panagiota Dimitra
Turkey Tataraki, Eva
Ukraine Spyrou, Vasiliki-Eleni
United Kingdom  Synodinou, Aikaterini Artemis

Partners

Country Name
Belarus Stavrou, Panagiotis-Damianos
Canada  Chatzipetrou, Constantina
European Union Kalyva, Elpida
Holy See Koumparoudi, Kyriaki
Israel  Chatzidaki, Eleni
Japan Trypsiani, Ioanna
USA Karakanas, Petros